ATT00013

v.l.: Stranz, Kim, Iermachkova, Hülshoff